CHINESE
ENGLISH
铸造厂和钢铁厂用耐火材料
产品 SRF-5NP ACIDIC LINING
SRF-5NS ACIDIC LINING
SRF-5NS ACIDIC LINING
SRF-5NS ACIDIC LINING
SRF-5NS ACIDIC LINING
SRF-5TS SPINEL LINING
SRF-5M BASIC LINING
SRF-5MS SPINEL LINING
SRF-SPOUT REPAIRING MAT.
SUNS-COAT-C COIL GROUTING MAT.
SUNS-COAT-C COIL GROUTING MAT.
SRF-LADLE LADLE LINING MAT.
SRF-LADLE LADLE LINING MAT.
SUNS-CAST-75 J
SUNS-CAST-50 CASTABLE
SUNS-CAST-60 CASTABLE
SUNS-CAST-60 CASTABLE
SUNS-CAST-90 CASTABLE
SUNS-CAST - 90S CASTABLE
SUNS-CAST - 95 CASTABLE
SUNS-CAST - 95S CASTABLE
SUNS-INCAST - 25 INSULATION
SUNS-INCAST - 35 INSULATION
SUNS-INCAST - 60 INSULATION
SUNS-INCAST - 80 INSULATION
SUNS-PLAST - 60C PLASTIC REF.
SUNS-PLAST - 80C PLASTIC REF.
SUNS-PLAST - 90C PLASTIC REF.
应用 灰口铁
墨球
墨球
墨球/钢
墨球

合金钢
合金钢
炉嘴修补料
炉盘管胶泥
炉盘管胶泥
炉盘管胶泥
运送罐
炉底和炉盖
平常使用
再热炉
钢铁
钢铁
钢铁
钢铁
钢铁
平常绝缘
平常绝缘
平常绝缘
特别绝缘
通用可塑料
钢铁
钢铁
类型 即用型混合料 干捣打混合料 干捣打混合料 干捣打混合料 干捣打混合料
干捣打混合料
干捣打混合料
干捣打混合料
即用型混合料
干捣打混合料
即用型混合料
即用型混合料
即用型混合料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
浇注料
SERVICE TEMP. (max) 1450°C
1600°C
1650°C
1650°C
1600°C
1850°C
1850°C
1850°C
1650°C
1800°C
1650°C
1700°C
1800°C
1650°C
1550°C
1600°C
1700°C
1750°C
1750°C
1800°C
1850°C
1050°C
1200°C
1350°C
1500°C
1600°C
1700°C
1800°C